.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พงศ์พัชไฮโดร จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยระยะแรกลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานก่อสร้างวางท่อประปาสายเมน ก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้าสำคัญ คือ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง ปตท. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯในระยะยาว ดังนั้นในปี 2549 บริษัทฯได้ทำกิจการเครื่องจักร ให้เช่า เช่น รถขุด-เจาะ JCB, รถแม็คโคร, รถบด, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ เป็นต้น
นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา นับเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งจากการปรับปรุงวิธีบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทฯสามารถขยายขอบเขตการรับงานได้มากยิ่งขึ้น